Iskolánkról

„Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker!”

(Henry Ford)

Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

Óvodánkba, iskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését várjuk.

A 2011. évi CXC. törvény szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Intézményünkben tanulásban, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek nevelését-oktatását látjuk el.

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sérült kisgyermekre. A fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek.

A tanulásban akadályozott tanulók játékosan, tevékenységközpontúan a Meixner-módszer segítségével sajátítják el az olvasást-írást, majd az új tanulásszervezési eljárások, (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, projektmódszer) segítségével tesszük számukra tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.

Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a tanulásszervezés eljárásainak, módszereinek, eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

A 2011/12-es tanévtől speciális autista csoportot is működtetünk, ahol ép intellektusú illetve tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő gyermekek jelentkezést várjuk. Az autista csoportban az élet napi rutinok kialakítása mellett folyik. A babzsákos foglalkozással, egyéni, és csoportos tanulás következetes ismétlésével bejósolhatóvá teszik autista szakembereink a gyermekek számára a teret.

Rendkívül fontos speciális pedagógiai cél a gyermek képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A másik fő célterület a kommunikáció fejlesztése, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze.

A tanulásszervezésnél az önállóság és az átláthatóság szempontjait figyelembe véve, polcokat, kódos dobozokat használnak. A dobozokba minden tanuló a saját képességeihez illő feladatokat kap.

Felvételi eljárásrend:

  • intézményünkbe csak érvényes szakértői véleménnyel jelentkezhetnek a gyermekek, tanulók

  • a szülő bármikor kérheti gyermeke vizsgálatát a Szakértői Bizottságtól

  • a mi esetünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Szakértői Bizottsága végzi a gyermekek komplex vizsgálatát.

  • ha a Szakértői Bizottság szakértői úgy látják a gyermek fejlődése különnevelés keretében biztosítható legeredményesebben, felajánlja a szülőnek a lakóhelyéhez legközelebbi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményt

  • ha ez a választás a mi intézményünkre esett, a szakértők felveszik a kapcsolatot intézményünk vezetőjével vagy vezető helyettesével, hogy amennyiben fogadni tudjuk a gyermekeket, küldjük el a befogadó nyilatkozatot

  • a befogadó nyilatkozat megérkezése után a Szakértői Bizottság kijelöli a tanuló számára a Kádas György Iskola megfelelő tagozatát /tanulásban vagy értelmileg akadályozott tagozat illetve speciális autista csoport, általános iskolát végzett tanuló részére, készségfejlesztő speciális iskolai tagozat/

  • ezután a szülő a gyermekével megkeresi az intézményt és a szükséges személyi iratokkal, /anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító kártya, a legutolsó érvényes szakértői vélemény/, hogy a gyermekét beírassa az óvodába, iskolába

Szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését óvodánkba, iskolánkba!

                                                                                                                            Tatár Jánosné
                                                                                                            intézményvezető

 
Nevelőtestület
1. Tatár Jánosné intézményvezető

Mesterpedagógus,
pedagógusminősítési szakértő,
tanfelügyeleti szakértő,
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

2. Ráczné Ari Erika intézményvezető-helyettes

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, /értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány/,
óvodapedagógus

3. Kozma Zsuzsanna intézményegység-vezető /kollégium/

tanító
szakvizsgázott tanítói gyógytestnevelő

4. Pirók Marianna intézményegység-vezető /EGYMI/

utazó gyógypedagógusi hálózat, fejlesztő nevelés-oktatás intézményegység-vezető, BECS csoportvezető,
utazó gyógypedagógusi munkaközösség-vezető,

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, /tanulásban, értelmileg akadályozott pedagógia szakirány/, tanító

5. Szőke Andrea munkaközösség-vezető, gyógypedagógus
(értelmileg akadályozottak pedagógia, szakirány)
6. Barta Erzsébet kollégiumi munkaközösség-vezető,
pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány
7. Barta Mária autista munkaközösség-vezető, gyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakirány, óvodapedagógus)
8. Ariné Szarka Szílvia pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány, gyógypedagógus hallgató
9. Békési Fanni /
Vatai-Gazdik Ágnes
helyén
történelem-biológia szakos tanár,
kollégiumi nevelőtanár
10. Dr. Kuiné Nagy Borbála konduktor tanító
11. Szőke Ágnes Andrea testnevelő
(földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár)
12. Jakab Sándor testnevelő
13. Kolicsné Vincze Erika fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus jelölt, (tanulásban akadályozottak pedagógiai abszolváció
14. Kovácsné Eckert Anikó tanító, rajz műveltségterület
15. Kovács Krisztina gyógypedagógus
(tanulásban akadályozottak szakirány)
16. Lajtos Ákos magyar nyelv és irodalom szakos tanár, abszolvált gyógypedagógus
17. Murányiné Szabó Anna gyógypedagógus, tanulásban és értelmileg akadályozottak szakirány
18. Nagy Erzsébet szociálpedagógus, SNI tanulókkal való foglalkozások pedagógusa
19. Pappné Oros Éva óvodapedagógus, gyógypedagógus hallgató
20. Rázsó Judit fejlesztő pedagógus, tanító, abszolvált logopédus
21. Sóczóné Kása Gyöngyi szakoktató,
fejlesztő pedagógus
22. Alajtnerné Kőnig Henriett gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)
23. Törös Szilvia gyógypedagógus jelölt, (értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiai abszolváció), fejlesztő pedagógus
24. Vajdáné Kovács Margit Mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, pedagógusminősítési szakértő, inkluzív nevelés tanára, közoktatási vezető, gyógypedagógus - oligofrén-pszichopedagógiai szakirány
25. Vidics Zoltán Lászlóné gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), óvónő
26. Zsódi Károlyné gyógypedagógus
(tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány)
27. Bíró Lászlóné kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus
28. Tóth Tibor Imréné kollégiumi nevelőtanár, egészségtan tanár
29. Tóth Viktória gyógypedagógiai hallgató, taní
30. Cs. Nagyné Szilágyi Anikó gyógytornász
31. Dömök-Széll Márta tanító, magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakterület, gyógypedagógus hallgató
32. Igriczi Edit biológia, kémia szakos tanár (részmunkaidős)
33. Török Erzsébet pedagógia szakos nevelő, kollégiumi nevelőtanár
34. Kis Ildikó óvodapedagógus
35. Kis Zsuzsanna Erzsébet gyógypedagógus hallgató
36. Kovács Krisztina csecsemő- és kisgyermek nevelő, szociálpedagógus hallgató
37. Papp Anikó szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató
38. Tóth-Szabó Zsuzsa magyar szakos tanár
39. Ferencz Annamária abszolvált gyógypedagógus, tanítói gyógytestnevelés szakképzettséggel rendelkező tanító
Fejlesztő nevelés-oktatás
40. Gyurkóné Kiss Anikó gyógypedagógus
41. Magyar Ildikó Zsuzsánna gyógypedagógus
42. Némethné Szopkó Mária konduktor
43. Oláh Katalin gyógypedagógus
Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózat
44. Barta Ágnes logopédus, gyógypedagógus
45. Fábiánné Jámbor Éva gyógypedagógus
46. Markótné Molnár Borbála gyógypedagógus
     
Megbízási szerződéssel alkalmazott óraadó pedagógusok
1. Csillag Tiborné gyógypedagógus
2. Dr. Tölgyvári Béláné logopédus
3. Kovács Istvánné gyógypedagógus
4. Lipcseiné Koncz Katalin gyógypedagógus
5. Szabó Ágnes gyógypedagógus
     
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
1. Horváthné Lasits Tünde iskolatitkár
2. Kittlinger Ádám rendszergazda
/programtervező informatikus/
3. Sipos Miklósné kollégiumi ápolónő
4. Csatári Franciska gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
5. Fülöp Emília gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
6. Kőszeginé Abonyi Helga gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
7. Nagyné Földesi Emília gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
8. Szabó Edit gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
9. Szabó Erika gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
10. Banainé Ritter Ilona (Tóth Dóra helyén) gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
11. Végh Ildikó gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő
12. Ari Anikó gyógypedagógiai asszisztens
13. Bernáth Krisztina gyógypedagógiai asszisztens
14. Csordás Éva Judit gyógypedagógiai asszisztens
15. Herczeg János Istvánné gyógypedagógiai asszisztens
16. Tatár Beatrix (Horváth Gabriella helyén) gyógypedagógiai asszisztens
17. Szilágyi Mihály Károlyné gyógypedagógiai asszisztens
18. Kotálikné Szabó Hajnalka gyógypedagógiai asszisztens
19. Mészárosné Szabó Katalin gyógypedagógiai asszisztens
20. Ráczné Monoki Andrea gyógypedagógiai asszisztens
21. Dobos Róbert (Hőgye-Soós Titanilla helyén) gyógypedagógiai asszisztens
22. Szél Anita Krisztina gyógypedagógiai asszisztens
23. Németh Gáborné gyógypedagógiai asszisztens
24. Tóth Ilona gyógypedagógiai asszisztens
25. Sárkány Julianna gyógypedagógiai asszisztens
26. Bárdi Beatrix helyén Balázsné Kiss Ilona gyógypedagógiai asszisztens
27. Szoboszlai Erika helyén Süveges Marianna gyógypedagógiai asszisztens
28. Németh Gréta iskolatitkár
     
Fejlesztő nevelés-oktatás
27. Fazekas Istvánné gyógypedagógiai asszisztens
28. Mándi Erzsébet gyógypedagógiai asszisztens
29. Horváthné Raffai Judit gyógypedagógiai asszisztens
30. Péntek Katalin gyógypedagógiai asszisztens
     
Ügyviteli dolgozók
1. Orosné Szőke Ágnes ügyviteli dolgozó
2. Kincsné Túri Klára ügyviteli dolgozó
3. Tóth Judit Csilla ügyviteli dolgozó
 
Műszaki dolgozók
1. Szász Imre műszaki dolgozó
2. Antali Antal műszaki dolgozó
3. Farkas Sándor műszaki dolgozó
4. Papp Zoltán műszaki dolgozó
5. Márta Gyula műszaki dolgozó
 
Kisegítő dolgozók
1. Mészáros Anna kisegítő dolgozó
2. Tóth Károlyné kisegítő dolgozó
3. Tóthné Nagy Zsuzsanna kisegítő dolgozó
4. Beke Ilona Bernadett kisegítő dolgozó
Portások
1. Pardi József Bajcsy-Zs. u. 37.
2. Nagy János Kristóf Kossuth L. u. 57. (részmunkaidős)